Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι χρήσης (εφεξής «οι Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της One Breath Mindfulness Center (εφεξής «η Εταιρία»), με έδρα στην Αθήνα και είναι προσβάσιμη υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.onebreath.eu και www.onebreathcourses.eu (εφεξής «η Ιστοσελίδα») από τους Χρήστες αυτής (εφεξής «ο Χρήστης»). Από τη χρήση της Ιστοσελίδας και μόνον τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους Όρους Χρήσης και ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Ευθύνη Χρηστών

Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της Εταιρίας, που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων κατά ηλεκτρονικών ιών και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispyware, firewalls κ.λπ.). Ο Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρία, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά του. Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Δημιουργία λογαριασμού: Με τη δημιουργία λογαριασμού ο Χρήστης έχει ευθύνη να παρέχει τα πλήρη και αληθή στοιχεία του. Είναι υπευθυνότητα του Χρήστη να επικαιροποιεί αυτά τα στοιχεία και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αλλαγές χρειάζονται, να διατηρεί τον κωδικό ασφαλείας του ασφαλή, να ενημερώνει την Εταιρία σε περίπτωση κλοπής των στοιχείων του λογαριασμού. Οποιαδήποτε χρήση πέραν αυτής που προδιαγράφεται από αυτούς τους όρους, καθώς και η υπέρμετρη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δύναται να χαρακτηριστεί καταχρηστική και να προκαλέσει διακοπή της υπηρεσίας.

Αθἐμιτη χρήση: Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας και των προγραμμάτων πέραν αυτής που ορίζεται από αυτούς τους Όρους. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση: α) αντιγραφή, αναπαραγωγή, απόδοση ή αναμετάδοση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας β) η χρήση της Ιστοσελίδας και των προγραμμάτων για εμπορικούς σκοπούς γ) η παρεμπόδιση και αναδιάταξη της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για να παρέχουμε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και των προγραμμάτων δ) η προσπάθεια μη εγκεκριμένης πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και στα προγράμματα.

Ευθύνη Εταιρίας

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, νομικής, αστικής ή ποινικής φύσεως που μπορεί να προκληθεί στο Χρήστη από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου του. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη από την τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τον Χρήστη φυσικών ή νομικών προσώπων, που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα. Επομένως, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει εναντίον της Εταιρίας τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή αξιώσεις του, που απορρέουν από τις σχέσεις του με τα πρόσωπα αυτά εκ μόνου του λόγου ότι εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού της ηλεκτρονικού συστήματος. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει προγράμματα antivirus. Εντούτοις, η Εταιρία δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των δεδομένων και πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα.

Όλες οι δραστηριότητες και υπηρεσίες της Εταιρίας καθώς και το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρική/ψυχολογική συμβουλή ούτε υποκατάστατο ιατρικής φροντίδας ή ιατρικά υποδειγμένης θεραπείας. Η Εταιρία δεν εγγυάται το αποτέλεσμα από τη συμμετοχή του Χρήστη στα προγράμματα αυτά.

Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των προγραμμάτων που αφορούν οικογένειες, προορίζεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο με την παρουσία των γονέων ή κηδεμόνων των παιδιών.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των Προγραμμάτων στην ολότητά του αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κείμενα, υπηρεσίες, προϊόντα, φωτογραφίες, ηχητικά αρχεία, γραφικά, βίντεο, εικόνες κ.λπ. (εφεξής συλλογικά «το Περιεχόμενο»), και στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες καθώς και η εκτύπωση, η αντιγραφή και η αποθήκευση (download) Περιεχομένου της Ιστοσελίδας είναι καθαρά για πληροφοριακούς σκοπούς.

Απαγορεύεται αυστηρά η προσαρμογή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ανέβασμα σε Ιστοσελίδα (“upload”), ανάρτηση σε social media, αναμετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευσή ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “email” ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου) οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή των προγραμμάτων (κείμενα, βίντεο, ηχητικά αρχεία, γραφικά, εικόνες κ.λ.π.

Τα προγράμματα διατίθενται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σύνδεσμοι

H Εταιρία, αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών της, έχει αναρτήσει στην Ιστοσελίδα συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών, και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Η Εταιρία δεν παρέχει εγγύηση στους Χρήστες ως προς την ποιότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.

Cookies

Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση, όπως επίσης και για την απενεργοποίηση των υπηρεσιών προσδιορισμού θέσης του χρήστη. Σε περίπτωση που ο Χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies”, ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα.

Πολιτική Ακυρώσεων

Μετά την αγορά των προγραμμάτων δεν είναι εφικτή η ακύρωση, η έκδοση πιστωτικού σημειώματος ή επιστροφή χρημάτων. Δεν είναι εφικτή η επιστροφή χρημάτων ακόμη και αν ο Χρήστης δεν έχει συνδεθεί για κάποιους μήνες και δεν έχει κάνει χρήση του προγράμματος. Δεν είναι εφικτό το προσωρινό "πάγωμα" του προγράμματος μετά την αγορά.

Προγράμματα με μηνιαία συνδρομή: Για τα προγράμματα με αυτόματη ανανέωση της μηνιαίας συνδρομής, είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή η διακοπή μέσα από την πλατφόρμα, στο πεδίο διαχείρισης λογαριασμού. Σε αυτά τα προγράμματα, δεν είναι εφικτή η τμηματική πληρωμή ανάλογα με την ημέρα εγγραφής ή η μερική επιστροφή χρημάτων για οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να εγγραφεί στο συνδρομητικό πρόγραμμα σε ετήσια βάση με χρήση της έκπτωσης που προσφέρεται, δεν είναι εφικτή η διακοπή, η ακύρωση της συνδρομής ή η επιστροφή χρημάτων νωρίτερα από 12 μήνες. Με την αγορά της ετήσιας συνδρομής ο Χρήστης δεσμεύεται στην πληρωμή ολόκληρου του ποσού και τη χρήση του προγράμματος για 12 μήνες.

Προγράμματα περιορισμένου χρόνου: Για τα προγράμματα Introduction to Mindfulness και Mindfulness for Families & Kids η πρόσβαση διατίθεται για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μετά το πέρας των 12 μηνών αυτόματα διακόπτεται η πρόσβαση του Χρήστη στο πρόγραμμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν είναι εφικτή η παράταση μετά το πέρας της προθεσμίας. Αποτελεί ευθύνη του Χρήστη να γνωρίζει τη λήξη της πρόσβασης στο πρόγραμμα που έχει αγοράσει.

Σφάλματα συναλλαγών: Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τη χρηματική συναλλαγή, αποτελεί ευθύνη του Χρήστη να ενημερώσει την Εταιρία για το σφάλμα. Η Εταιρία μπορεί να διαχειριστεί σφάλματα που αφορούν συναλλαγές μέχρι ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Εκπτωτικά κουπόνια: Αποτελεί ευθύνη του Χρήστη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε εκπτωτικά κουπόνια μέσα στο χρονικό τους περιθώριο και πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ξεχάσει να χρησιμοποιήσει το κουπόνι η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην το εξαργυρώσει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες που δεν επιλύεται φιλικά, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης χωρίς προηγούμενη έγγραφη συμφωνία.

Τελευταία ενημέρωση 1/5/2020.